Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, jednakże podmioty na których ciąży obowiązek udostępnienia bywa, że mają nie lada problem, aby uczynić mu zadość i jednocześnie nie naruszyć obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności, że po majowej nowelizacji placówki medyczne mają w tym względzie dodatkowe obowiązki.
W zakresie sposobów udostępniania dokumentacji medycznej nie wiele się zmieniło, dokumentacja medyczna, tak jak uprzednio, udostępniana jest do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, dodano jednakże zapis, że udostępnienie jest możliwe w miejscu udzielania świadczenia, tutaj jednakże wyłączono medyczne czynności ratunkowe, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Ponadto, udostępniając dokumentację do wglądu, należy zapewnić pacjentowi lub innym uprawnionym do wglądu organom i podmiotom możliwość sporządzenia notatek lub zdjęć. Dokumentacja medyczna jest również udostępniana przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Do uprzednio obowiązujących przepisów dodano zapis, który stanowi, że zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Ponadto, dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Najistotniejszą zmianą, która została wprowadzona omawianą nowelizacją, jest jednakże zapis obligujący podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych do prowadzenia wykazu dotyczącego udostępnianej dokumentacji medycznej. W wykazie tym znaleźć muszą się następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna, sposób udostępnienia dokumentacji medycznej, zakres udostępnionej dokumentacji medycznej, imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna (bądź nazwa uprawnionego organu lub podmiotu), imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną oraz data udostępnienia dokumentacji medycznej.