Wiedza o tym, że wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o winie lub też może nie wskazywać, który małżonek jest winy rozkładowi pożycia jest raczej powszechna, jednakże konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie już takie oczywiste nie są. Niestety zdarza się, że małżonkowie toczą długie i skomplikowane postępowanie rozwodowe, które tylko dodatkowo pogłębia konflikt między nimi, gdyż sądzą, że rozwód z orzekaniem o winie będzie wywierać skutki również w zakresie pozostałych spraw dotyczących rodziny, jakież więc pojawia się rozczarowanie, gdy okazuje się, że tak w rzeczywistości nie jest.

Rozwód z orzekaniem o winie przede wszystkim nie ma wpływu na władzę rodzicielską rodziców, ani na kontakty z małoletnim, jeśli więc małżonek wnosi o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, gdyż w ten sposób chce na przykład ograniczyć go we władzy rodzicielskiej, to niestety, nie tędy droga. Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, ocenia więc predyspozycje wychowawcze każdego z rodziców, przywiązanie dziecka do rodziców, relacje rodzica z dzieckiem, z kolei fakt, że jeden z rodziców został uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa, pozostaje bez znaczenia przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej. Wina w wyroku rozwodowym nie powoduje więc, że małżonek winny zostaje automatycznie władzy rodzicielskiej pozbawiony lub w niej ograniczony, o przypisaniu winy decydują bowiem inne przesłanki niż o ingerencji we władzę rodzicielską. Zdarzyć oczywiście się może, że przypisanie wyłącznej winy w wyroku rozwodowym i pozbawienie, bądź ograniczenie, władzy rodzicielskiej nastąpi z tych samych powodów, gdyż na przykład rodzic stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec rodziny, jednakże w takim przypadku sąd również obowiązany jest każde rozstrzygnięcie wydać w oparciu o ustawowe przesłanki. Jeśli zaś rozwód zostanie orzeczony z wyłącznej winy męża, gdyż dopuścił się on zdrady, to nie można uznać iż z tego powodu powinien on zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, jeżeli jest dobrym rodzicem. Ustalenie winy w wyroku rozwodowym nie ma również wpływu na kontakty rodzica z dzieckiem, mało tego, nawet jeśli rodzic zostanie władzy rodzicielskiej pozbawiony lub w niej ograniczony, nadal zachowuje prawo do utrzymywania kontaktów z małoletnim, dopóki sąd nie wyda przeciwnego rozstrzygnięcia.

Wina w wyroku rozwodowym nie ma również wpływu na wysokość alimentów, które rodzic jest zobowiązany przekazywać na rzecz małoletniego potomka, tutaj bowiem sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentów. Po co zatem ubiegać się o rozwód z orzekaniem o winie, skoro nie wywołuje on żadnych konsekwencji prawnych w zakresie pozostałych spraw dotyczących rodziny? Otóż rozwód z orzekaniem o winie kształtuje przede wszystkim późniejszy obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. Jeśli bowiem rozwód nastąpi bez orzekania o winie lub z winy obu stron, wówczas małżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od byłego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego, czyli może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym, gdy nie będzie mógł zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Jeżeli jednak podczas rozwodu wina była ustalana i wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa został uznany jeden z małżonków, wtedy, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W przypadku wyłącznej winy małżonek niewinny może wystąpić o alimenty już wtedy, gdy na skutek rozwodu pogorszy się jego sytuacja materialna, natomiast małżonkowi winnemu roszczenie alimentacyjne nie przysługuje, nawet wówczas, gdy popadnie on w niedostatek.